March 29, 2024

การดูแลช่วงล่างรถยนต์

ช่วงล่างรถยนต์
1 min read

นอกจากส่วนของเครื่องยนต์และระบบไฟทั้งหมดแล้ว ช่วงล่างรถยนต์ ก็เป็นส่วนหลักที่หากมีความเสียหายแล้วจะกลายเป็นปัญหาหนัก เพราะเราจะต้องนำรถเข้าศูนย์เพื่อซ่อมแซมเป็นเวลานาน เสียค่าใช้จ่ายสูง และบางเคสก็ไม่อาจซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิมอีกด้วย ดังนั้นคงจะดีกว่าถ้าเรารู้จักวิธีการใช้งานแบบถนอม เพื่อยืดอายุให้ช่วงล่างแข็งแรงทนทานไปอีกนาน และอันที่จริงการดูแลช่วงล่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลย ดูแลความสมบูรณ์ของยางเพื่อถนอม ช่วงล่างรถยนต์           ยางรถยนต์เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุด และเชื่อมต่อกับ ช่วงล่างรถยนต์ โดยตรง หากยางอ่อนเกินไปจะทำให้ช่วงล่างต้องรับภาระหนัก และถ้า ลมยาง ไม่สมดุลกันทั้ง...

ช่วงล่างรถยนต์
1 min read

เรื่องการซ่อมบำรุง ช่วงล่างรถยนต์ ของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ มักจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากเกินไปแล้วก็เป็นการดีกว่าที่จะให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลแทน แต่เราไม่อาจปล่อยปละละเลยและมอบให้เป็นหน้าที่ของช่างทั้งหมดได้ อย่างน้อยที่สุดต้องรู้ว่าตอนนี้ช่วงล่างกำลังมีปัญหาอยู่หรือไม่ เพราะคนที่จะบอกได้ดีที่สุดก็คือเจ้าของรถที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ เราเลยมีวิธีการสังเกตแบบง่ายๆ มาฝากกัน แม้จะไม่เคยผ่านประสบการณ์ด้วยตัวเอง ก็น่าจะจับจุดได้ไม่ยากนัก ช่วงล่างรถยนต์ มีปัญหาทำให้ควบคุมรถได้ยาก           ประเด็นนี้ต้องอาศัยความคุ้นชินของเจ้าของรถเป็นหลัก เพราะรถแต่ละคันมีธรรมชาติของการควบคุมที่ต่างกัน แล้วก็มีลักษณะของ ช่วงล่างรถยนต์ ที่ต่างกันด้วย หากพบว่าระหว่างขับขี่เริ่มควบคุมทิศทางของรถได้ยากกว่าเดิม...