March 29, 2024

ความคิดที่ผิด

ความคิดที่ผิดในการใช้งานรถยนต์
1 min read

ผู้ที่ใช้งานรถยนต์นั้นบางครั้งก็ทำสิ่งที่ผิดโดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งในปัจจุบันหลายคนก็อาจไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นความคิดที่ผิดในการใช้งานรถยนต์ บทความเกี่ยวกับรถยนต์ นี้จึงจะมาบอกว่าความคิดไหนผิด และทำอย่างไรจึงจะถูกต้องใน การใช้งานรถยนต์บนท้องถนน ให้มีความปลอดภัย             หลายคนมักจะมีการเปิดไฟฉุกเฉินของรถยนต์ในการข้ามทางแยกต่าง ๆที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเป็นอย่างมาก การเปิดไฟเลี้ยวในการข้ามทางแยกต่าง ๆจะมีความปลอดภัยใน การใช้งานรถยนต์บนท้องถนน มากกว่า เพราะผู้อื่นจะสามารถรู้ได้ว่ารถคันนี้ต้องการที่จะเลี้ยวไปทางใด เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น             การเข้าเกียร์ P...