March 29, 2024

บริษัทยานยนต์ชั้นนำแห่งประเทศญี่ปุ่น

MAZDA
1 min read

ในวันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1920 Jujiro Matsuda ผู้เป็นเจ้าของบริษัทผลิตจุกคอร์ก ในจังหวัด ฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการก่อตั้งกิจการบริษัทรถยนต์แรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่า MAZDA บริษัทยานยนต์ชั้นนำแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของความสะดวกสบาย พร้อมทั้งในด้านการที่สามารถผลิตยานยนต์ที่มีทั้งคุณภาพและแประสิทธิภาพควบคู่กันไปได้ ข่าวรถยนต์ ในปี ค.ศ.1931 MAZDA บริษัทยานยนต์ชั้นนำแห่งประเทศญี่ปุ่น...