March 29, 2024

บริษัทไบรท์ดร็อป

เป็นการส่งเสริมการขายรถพลังงานไฟฟ้าที่ดีเลยทีเดียว เมื่อทางบริษัท จีเอ็ม ได้เตรียมที่จะทำบริษัทใหม่อย่างไบรท์ดร็อป ซึ่งจะใช้เพื่อส่งของต่างๆ ผ่านรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเอง โดยตัวรถคันใหม่ที่พวกเขาต้องการจะผลิตออกมานั้นจะใช้ชื่อว่าอีวี 600 ที่สามารถเดินทางได้มากถึง 250 ไมล์และมีพื้นที่มากถึง 600 ตารางฟุต นอกจากนี้ทางบริษัทใหม่ของพวกเขาก็ยังจะทำอุปกรณ์ช่วยเหลือขนาดเล็กที่จะสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นในรูปแบบของกล่องที่สามารถเคลื่อนที่นั่นเอง ข่าวสารรถยนต์                เนื่องจากบริษัท จีเอ็ม ได้พยายามผลิต รถพลังงานไฟฟ้า...