March 29, 2024

มิจฉาชีพ

เราอาจเคยได้ยินในข่าวกันอยู่บ่อยครั้งว่ามีมิจฉาชีพกลุ่มหนึ่งมักจะชอบแกล้งล้มหน้ารถยนต์ และแสดงท่าทีว่าถูกรถยนต์คันนั้น ๆชน เพื่อเรียกร้องเอาค่าเสียหายหรือไม่ก็เพื่อต้องการให้บุคคลนั้น ๆลงมาจากรถยนต์เพื่อทำการปล้นชิงทรัพย์ และนี่ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ไกลตัวหากคุณก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ใช้งานรถยนต์ ดังนั้นบทความเกี่ยวกับรถยนต์นี้จึงจะมาบอกวิธีการรับมือกับ มิจฉาชีพแกล้งล้มหน้ารถยนต์ ว่าคุณควรที่จะทำอย่างไร เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ได้บทความข่าวรถยนต์             การรับมือกับ มิจฉาชีพแกล้งล้มหน้ารถยนต์ ที่บทความนี้จะมาแนะนำอันดับแรกคือ ให้คุณตั้งสติ และสังเกตสถานการณ์รอบข้างก่อน อย่าพึ่งรีบตัดสินใจลงจากรถยนต์ทันทีหากในตอนนั้นเป็นช่วงเวลากลางคืน เพราะมิจฉาชีพอาจหลอกให้คุณลงมาจากรถยนต์เพื่อทำการปล้นชิงทรัพย์ได้ แต่หากเป็นในช่วงเวลากลางวันให้คุณสังเกตว่ามีผู้คนในละแวกนั้นมากน้อยเพียงใด หากมีผู้คนมากหรือมีคนมามุงดูคุณค่อยตัดสินใจลงจากรถยนต์...